Ecologische Quickscan: Wat is het en waarom is het belangrijk?

Een ecologische quickscan is een belangrijk instrument om te bepalen welke effecten een bepaalde activiteit of project heeft op de lokale flora en fauna. Het is een snelle en efficiënte manier om inzicht te krijgen in de mogelijke gevolgen van een activiteit op de natuurlijke omgeving. In dit artikel gaan we dieper in op wat een ecologische quickscan inhoudt, waarom het zo belangrijk is en hoe het wordt uitgevoerd.

Wat is een ecologische quickscan?

Een ecologische quickscan is een kort onderzoek naar de natuurwaarden in een bepaald gebied. Hierbij wordt gekeken naar de aanwezigheid van beschermde diersoorten, kwetsbare planten en/of belangrijke leefgebieden. Het doel van een ecologische quickscan is om snel inzicht te krijgen in de mogelijke effecten van een activiteit op de natuur en om te bepalen of nader onderzoek nodig is. Het kan bijvoorbeeld gaan om een bouwproject, aanleg van infrastructuur, aanleg van een nieuwe weg of een ontwikkeling van een bedrijventerrein.

Waarom is een ecologische quickscan belangrijk?

Een ecologische quickscan is belangrijk om verschillende redenen. Ten eerste is het wettelijk verplicht om te onderzoeken welke effecten een activiteit heeft op de natuurlijke omgeving. Dit is vastgelegd in de Wet natuurbescherming. Door middel van een ecologische quickscan kan worden bepaald of een uitgebreider onderzoek, zoals een flora- en faunaonderzoek, nodig is. Dit kan leiden tot aanpassingen in het plan of zelfs tot het afblazen van het project.

Daarnaast kan een ecologische quickscan ook bijdragen aan het behoud van biodiversiteit. Door vooraf te onderzoeken welke soorten en habitats aanwezig zijn in een gebied, kunnen maatregelen worden genomen om deze te beschermen en te behouden. Hierbij kan gedacht worden aan het aanleggen van ecologische verbindingszones, het vermijden van broed- en foerageergebieden of het toepassen van mitigerende maatregelen om negatieve effecten te voorkomen of te verminderen.

Hoe wordt een ecologische quickscan uitgevoerd?

Een ecologische quickscan wordt uitgevoerd door een ecologisch adviesbureau of een ecologisch adviseur. De quickscan begint met een bureaustudie waarbij wordt gekeken naar beschikbare informatie over het gebied, zoals kaarten, databases en rapporten. Vervolgens wordt er een veldbezoek uitgevoerd waarbij wordt gekeken naar de aanwezige natuurwaarden. Hierbij wordt gelet op de aanwezigheid van beschermde soorten, bijzondere habitats en ecologische verbindingszones. Ook wordt er gekeken naar mogelijke verstoringen van de natuur, zoals geluidsoverlast en lichtvervuiling.

Na het veldbezoek wordt er een rapport opgesteld waarin de bevindingen van de quickscan worden beschreven. In dit rapport wordt aangegeven of nader onderzoek nodig is en zo ja, welke vervolgstappen genomen moeten worden. Indien er geen beschermde soorten of bijzondere habitats zijn aangetroffen, kan het project doorgaan met eventueel nog wat aanbevelingen om verstoring van de natuur te voorkomen. Wanneer er wel beschermde soorten of bijzondere habitats zijn aangetroffen, kan er vervolgonderzoek nodig zijn om de exacte impact van de activiteit op deze natuurwaarden te bepalen. Dit kan bijvoorbeeld een flora- en faunaonderzoek zijn waarbij in kaart wordt gebracht welke soorten aanwezig zijn en hoe deze precies worden beïnvloed.

Een ecologische quickscan is dus een belangrijk instrument om te bepalen welke effecten een activiteit heeft op de natuurlijke omgeving. Door middel van een snelle en efficiënte inventarisatie van de natuurwaarden in een bepaald gebied, kan worden bepaald of nader onderzoek nodig is. Hierdoor kunnen negatieve effecten op de natuur worden voorkomen of verminderd en kan bijgedragen worden aan het behoud van biodiversiteit. Het is dan ook van groot belang dat een ecologische quickscan altijd wordt uitgevoerd voordat er gestart wordt met een activiteit of project waarbij mogelijk sprake is van verstoring van de natuur.